Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro spotřebitele při nákupu v internetovém obchodě prodávajícího, Jassana Shadafnh, IČ: 88062970 (dále jen "prodávající"), na adrese www.ucebnice-arabstiny.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávající nevlastní pro prodej knih živnostenské oprávnění ve smyslu živnostenského zákona, protože prodává pouze produkt své vlastní činnosti a prodej učebnice se tedy řídí autorským zákonem.


 

A. Ochrana osobních údajů


 

1.    Veškeré platby jsou možné jak bankovním převodem na číslo účtu 1193251002, kód banky 5500, při převzetí poštovní zásilky na dobírku nebo při osobním odběru ve výukových prostorách prodávajícího.


2. Prodávající nezasílá zákazníkům žádné nabídky, reklamy, upozornění ani jiné spamy. E-mail uvedený při objednávce je použit výhradně ke komunikaci pro vyřízení objednávky, zaslání nahrávek k učebnici.


3. Údaje při registraci slouží výhradně pro účely fakturace.


4. Kompletní data registrace nejsou poskytovány v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (sdělení nutných údajů: jméno, telefon a dodací adresa přepravci).


5. Přeje-li si registrovaná osoba, aby údaje o její osobě byly vymazány, informuje o tom provozovatele internetového obchodu na e-mailové adrese učebnice.ahlanwasahlan@gmail.com


6. Registrací na stránkách internetového obchodu učebnice-arabstiny.cz souhlasí registrovaná osoba se shromažďováním a používáním základních informací o jeho osobě a nákupech. Provozovatel internetového obchodu učebnice-arabstiny.cz zaručuje všem zákazníkům tohoto internetového obchodu ochranu jejich osobních údajů ve smyslu platných zákonů a zároveň se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží (sdělení nutných údajů: jméno, telefon a dodací adresa přepravci).


 

B. Obchodní podmínky

 

7. Prodávající nabízí na stránkách www.ucebnice-arabstiny.cz výhradně své vlastní publikace – učebnice Ahlan wasahlan, Šů ismak společně s nahrávkami k nim.
 

8. Záruka na veškeré zboží je 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak.


 

9. Ceny uvedené na www.ucebnice-arabstiny.cz jsou ceny konečné, tj. vč. platné DPH a příp. slevy platné v době poslední aktualizace katalogu zboží. Zvlášť se účtuje poštovné.


 

10. Reklamace se řídí reklamačním řádem, který je součástí těchto obchodních podmínek a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.


 

11. Pro uzavření kupní smlouvy, vč. registrace a vyplnění objednávky zákazníkem, je předepsán český jazyk.


 

C. Objednávka a uzavření kupní smlouvy


 

12. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny systému www.ucebnice-arabstiny.cz jsou závazné. Kupující se před podáním objednávky seznámí s obchodními podmínkami a s podáním objednávky stvrzuje svůj souhlas s nimi.


 

13. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Jejím potvrzením ze strany prodávajícího je uzavřena smlouva.


 

14. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí kupujícím. Kupující má možnost zkontrolovat a případně opravit již vložená vstupní data v registračním formuláři či objednávce ještě před odesláním objednávky.


 

15. Kupující obdrží e-mailem potvrzení o zařazení objednávky do databáze prodávajícího. Prodávající dále kupujícího informuje e-mailem o přijetí objednávky a dle volby způsobu platby zasílá kupujícímu fakturační údaje, informuje také kupujícího o vyřízení objednávky. Objednávku lze zrušit pouze výjimečně a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení je třeba sdělit e-mailem nebo telefonicky bez zbytečného odkladu.


 

16. Prodávající si vyhrazuje právo omezit objednávku kupujícího, a to např. počtem kusů zboží na skladě. Pokud se zboží již nedodává, nebo je zcela vyprodané, je prodávající povinen kupujícího neprodleně kontaktovat za účelem provedení storna objednávky (zrušení smlouvy). Pokud kupující za zboží již formou bezhotovostního převodu zaplatil, vrátí mu prodávající po zrušení smlouvy celou částku neprodleně zpět na jeho účet.


 

17. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v elektronické objednávce.


 

18. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.


 

19. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci systému www.ucebnice-arabstiny.cz kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.


 

D. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)


 

20. Kupující má právo dle zákona bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, vrátit zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání), a to na vlastní náklady poštou.

 

21. Známkou opotřebení se u učebnice rozumí i textové poznámky provedené jakýmkoliv způsobem kupujícím, a to ani v případě, že došlo k pokusům o jejich odstranění kupujícím.


 

22. Zákazník v tomto případě nemá nárok na vrácení poštovného. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět příslušnou částku, a to způsobem odpovídajícím zvolené platbě za zboží, není-li dohodnuto jinak.


 

23. Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy na dodávku v případech audio, video a audiovizuálních nahrávek a počítačových programů, porušil-li jejich originální obal, dále novin, periodik, časopisů a e-knih.


 

E. Dodací podmínky a platební podmínky:


 

24. Dodací lhůta:

24.1. Dodací lhůta u zboží na skladě činí zpravidla max. dva pracovní dny ode dne odeslání objednávky (v případě platby na dobírku) a max. dva pracovní dny ode dne přijetí platby na účet prodávajícího (v případě platby převodem).

24.2. Dodací lhůta u zboží, které není v den odeslání objednávky na skladě, je dle dohody s prodávajícím. Prosím, v případě, že není zboží skladem, informujte se u prodávajícího na termín dalšího naskladnění učebnice.

24.3. Dodací lhůta zásilek do zahraničí může dosáhnout až jednoho měsíce dle místa doručení zásilky.


 

25. Způsob dodání:

25.1. Balíkem na dobírku prostřednictvím České pošty, s.p.

25.2. Balíkem prostřednictvím České pošty, s.p. – při platbě převodem

 

25.3. Prodávající neprovozuje kamenný obchod, osobní odběr je možný po předchozí domluvě na tel.: 773 194 705 odebrat přímo v učebně prodávajícího na ul. Karlovo náměstí 5, Praha nebo v prostorách JC Correct na ulici Kozí 2 v Brně.


 

F. Poštovné a balné Česká republika


 

26. Prodávající účtuje při dodávce zboží poštou na území České republiky poštovné a balné ve výši 65 Kč, v případě dobírky pak poštovné, balné a dobírka ve výši 108 Kč.


 

27. Způsob platby:

Dle volby kupujícího a způsobu odběru zboží:

27.1. dobírka (k ceně zboží je připočítána sazba poštovného)

27.2. platba převodem (k ceně zboží je připočítána sazba poštovného)


 

28. Ke každé objednávce je vystavena elektronická faktura obsahující informace o předmětu objednávky, způsobu platby.


 

G. Reklamace vad zboží kupujícím.


 

29. Rozpor s kupní smlouvou.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), zejména není bez vad, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


 

30. Záruční podmínky

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím/spotřebitelem vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Délka záruční doby činí 24 měsíců, není-li výrobcem uvedena lhůta delší a začíná běžet dnem převzetí zboží.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.

Vada vznikla nevhodným používáním zboží.

Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem.

Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.

Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.

Zboží bylo poškozeno živly po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího.

31. Práva plynoucí ze záruky

Kupující při uplatnění záruky má:

jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

32. Vyřízení reklamace

Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

telefonicky na čísle +420 773 194 705

na e-mailovou adresu prodávajícího: ucebnice.ahlanwasahlan@gmail.com

poštou na adresu prodávajícího: Jassan Shadafnh, Karlovo náměstí 5, 120 00 Praha
 

Prodávající neprovozuje kamenný obchod, osobní reklamace je možná po předchozí domluvě na adrese prodávajícího.

Při uplatnění reklamace je nutno předložit: reklamované zboží, stručný popis závady a v případě zaslání reklamace poštou doklad o prodeji zboží vystavený prodávajícím (daňový doklad).

Prodávající kupujícímu písemně (e-mailem) potvrdí, kdy kupující zboží reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující vyžaduje.

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 5 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. V případě, že prodávající zamítne reklamaci jako neoprávněnou, je povinen kupujícímu v téže lhůtě sdělit důvod zamítnutí reklamace.

Doba od uplatnění reklamace, až do jejího vyřízení prodávajícím se nezapočítává do záruční doby. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit.


 

H. Bezpečnost


 

Provozovatel internetového obchodu ucebnice-arabstiny.cz a jeho obchodní partneři se zavazují, že všechny údaje, které o kupujícím získají v souvislosti s provozem tohoto obchodu, budou považovány za důvěrné a že je žádným způsobem nezneužijí, ani je neposkytnou neoprávněným osobám.


 

I. Archivace dat poskytnutých zákazníkem


 

Údaje o uskutečněných obchodech s kupujícím jsou archivovány v databázi prodávajícího.

Kupující, který nemá vůči prodávajícímu žádné nevypořádané závazky, má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího, požádá -li jej o to písemnou formou. Prodávající se zavazuje v takovém případě nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím ze své databáze vymazat.


 

J. Závěrečná ustanovení


 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v okamžiku odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou po celou dobu závazné pro vyřízení konkrétní objednávky kupujícího, včetně příp. reklamace zboží v záruční lhůtě.

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, která nejsou zvlášť upravena v těchto obchodních podmínkách, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejm. občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.

Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti 21. listopadu 2014 a prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.